ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE VERİLEN SATRANÇ EĞİTİMİNİN İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLUĞA ETKİSİ

YAZAR ADI-SOYADI: Fatih KAYNAR
BAŞLIK: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE VERİLEN SATRANÇ
EĞİTİMİNİN İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLUĞA ETKİSİ
ÖZET
Türkiye’de erken çocukluk eğitimi verilen kurumlarda çocuklara okul öncesi
eğitim programında ön görülen kazanımların getirdiği etkinliklerin yanında yüzme,
dans, drama ve satranç gibi çeşitli etkinlikler sunulmaktadır ancak bu etkinlikler
çocukların gelişimlerine ve bir sonraki eğitim yaşantılarına nasıl bir etki
yapmaktadır? Bu araştırmanın amacı erken çocukluk döneminde verilen satranç
eğitiminin çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarına etkisini incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarından yansız atama ile seçilen beş-altı
yaş grubu satranç eğitimi alan 30 çocuk, satranç eğitimi almayan 30 çocuk olmak
üzere toplam 60 çocuk oluşturmaktadır.
Araştırmada anaokulu çocuklarının okul olgunluklarını belirlemek amacıyla
Metropolitan Olgunluk Testi, sosyal becerilerini belirlemek amacıyla PKBS
Anasınıfı ve Anaokulu Davranış Ölçeği B Formu dikkat toplama becerilerini
belirlemek amacıyla ise FTF-K Beş Yaş Çocukları İçin Dikkat Toplama Testi
kullanılmıştır. Testler çocuklara ön test ve son test olarak uygulanarak deney grubu
ve kontrol grubu çocuklar arasında anlamlı fark oluşup oluşmadığına bakılmıştır.
Araştırma sonucunda erken çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin
çocukların genel okul olgunluğunu, sosyal becerilerini ve dikkat toplama becerilerini
anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna ulaşılmış ayrıca erken çocukluk döneminde
verilen satranç eğitiminin Metropolitan Olgunluk Testinin alt testlerinde kelime
anlama ve genel bilgi düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bunların dışında
testin alt testlerini oluşturan cümle olgunluğu, sayı olgunluğu, eşleştirme ve kopya
etme becerilerinde anlamlı düzeyde fark oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Erken çocukluk, Satranç eğitimi, İlkokula hazır
bulunuşluk.
ii
NAME- SURNAME: Fatih KAYNAR
TITLE: THE EFFECTS OF EARLY CHILDHOOD CHESS EDUCATION ON
ELEMENTARY SCHOOL READINESS OF CHILDREN

Erken çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin ilkokula hazır bulunuşluğa etkisi / The effects of early childhood chess education on elementary school readiness of children
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/adresinde arayarak tamamına ulaşabilirsiniz

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .